Grup de Muntanya Vall de Camprodon

Full sol·licitud d'inscripció com a soci del grup

 

Cognoms:

 

Nom:

 

NIF:

 

Data naixement:

 

Adreça:

 

Població:

 

Codi postal:

 

Telèfon:

 

Adreça E-mail:

 

Titular compte corrent:

 

Nº compte corrent (20 dígits):
                                       
Data:

 

Signatura titular compte corrent:

 

 

 

La cessió d’aquestes dades representa l’autorització a l’Entitat…Club Esportiu Muntanya Vall de Camprodon…. per a que tracti les dades, d’acord amb el que disposen la Llei 15/1999 de 13 de desembre i la Llei 34/2002 d’11 de juliol i les Directives 95/46/CE i 2000/31/C, dins de l’àmbit propi de l’Entitat …Club Esportiu Muntanya Vall de Camprodon…, per a poder dur a termes les funcions que té encomandes segons el seu Estatut, així com per a que les pugui cedir a aquelles entitats públiques i privades a les que hi estigui obligat per imperatiu legal o per donar compliment a les seves funcions,  amb les que tingui prèviament concert o contracte regulador de transferència de dades de caràcter personal es d’informació sobre persones.